Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Koziniec – Centrum

informuje wszystkich druhów o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym,

które odbędzie się 13.01.2018 r. o godz. 17.00

w Wiejskim Domu  Kultury w Kozińcu.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Sprawozdanie z działalności
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8.  Dyskusja
 9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 11. Wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 13. Zakończenie zebrania.

 

     Za Zarząd:

                                   prezes OSP

                               Dariusz Dyrcz